Aviso legal

1.- ACEPTACIÓN DOS TERMOS DE USO

A visita ou acceso a este sitio web esixe a aceptación dos termos de uso do mesmo que en cada momento se atopen vixentes nesta dirección. No caso de que non estea de acordo cos termos e condicións descritos a continuación, o usuario debe absterse de utilizar esta páxina web e todos os seus servizos relacionados con ela.

2.- SOBRE O SITIO WEB

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico a continuación declárase Cooperativa Horsal como un sitio web xestionado por Horsal Sociedade Cooperativa Galega inscrita no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia co nº 079 SCT C.I.F. F-36033132

3.- RESPONSABILIDADES

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de USUARIO, comprométése un cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación pola lexislación vixente.

Cooperativa Horsal exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e pola falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio o cal efectuará ademais paradas periódicas por mantementos técnicos, do mesmo xeito, o visitante explicitamente acepta declinar calquera responsabilidade, por parte do prestador do servizo, derivada do acceso ou uso de Cooperativa Horsal. Ademais, Cooperativa Horsal resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de aviso previo, ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación na presente páxina web.

Cooperativa Horsal pode ofrecer a través da presente páxina web, servizos ou produtos que poderán atoparse sometidas a unhas condicións particulares propias, que segundo os casos, substitúen, e/ou completan, e/ou modifican as presentes condicións, ditas condicións adicionais, serán incluídas no presente documento.

O uso que vostede faga da presente páxina web é, completamente, pola súa propia conta e risco, salvo aqueles casos que estipule a lexislación vixente.

4.- LICENZA DE USO

O sitio web Cooperativa Horsal atópase baixo a licenza Creative Commons Recoñecemento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Vostede é libre de:

– Compartir: copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato. – Adaptar: re-mesturar, transformar e crear a partir do material para calquera finalidade, mesmo comercial.

O licenciador non pode revogar estas liberdades mentres cumpra cos termos da licenza, baixo as seguintes condicións:

– Recoñecemento da autoría deste material.

Pode atopar a información completa sobre a licenza aqui:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

4.1.- CONDICIÓNS ADICIONAIS

Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do formulario de contacto que se mantén no sitio web ou a través do email proporcionado nas presentes condicións legais.

5.- PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, o 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámosche que mediante o enchemento do presente formulario estás a dar o consentimento expreso a que os seus datos persoais queden incorporados e sexan tratados nun ficheiro de Cooperativa Horsal coa finalidade de poder xestionar a túa solicitude.

Este ficheiro será xestionado por Horsal Sociedade Cooperativa Galega con C.I.F. F-36033132, e será debidamente xestionado e protexido conforme á lexislación vixente.

Así mesmo, salvo que se manifeste expresamente o contrario, poderanse utilizar os seus datos persoais para manterche informado de noticias e novidades relacionadas cos nosos servizos.

Garantimos que baixo ningún concepto, estes datos serán compartidos ou cedidos a terceiros e informamos da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante Cooperativa Horsal, remitindo a súa solicitude á dirección Rúa Pardiño, 10 B 36633 Vilariño ou mediante o noso e-mail horsal@horsalscp.com

6.- POLITICA ANTI SPAM

Cooperativa Horsal declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e a calquera tipo de conduta ou manifestación coñecida como spam, así mesmo declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas.

O usuario pode poñerse en contacto connosco a través do formulario de contacto ou na súa falta, polo email proporcionado nas presentes condicións legais, para comunicar e/ou informar sobre calquera irregularidade no referente ao spam.

7.- ALOXAMENTO DE DATOS

Por razóns técnicas e de calidade de servizo, Cooperativa Horsal, atópase aloxado nos servidores da empresa Amazon Web Service.

Pode atopar máis información sobre Amazon Web Service., no/os seguinte(s) ligazón(s):

http://aws.amazon.com/es/

8.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes.